EU Funds

These projects were possible thanks to European Union funds
Bridge Alfa
Development of heuristics and creation of a tool for solving problems of the Multi-depot technician routing problem with task stacking class.
Take Task SA is developing a R&D project named „TakeTask”. The value of the project implemented by us is PLN 1 million, and the contribution from European Funds accounts for 80% of this amount. Support for the project was obtained in cooperation with the Simpact ASI Fund Sp. z o.o. implementing the project co-financed by the National Center for Research and Development, from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Program, Initiative 1.3: R&D works financed with capital funds, Sub-initiative 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds.

Go to Brand
Smart Growth Operational Program
Sub-initiative 3.3.3 SME support in promotion of product brands - Go to Brand
Agreement POIR.03.03.03-14-0067/18-00
February 2019, project value: PLN 502 400, European Funds contribution: 376 800 PLN

Innovation vouchers for SMEs
Smart Growth Operational Program
Sub-initiative 2.3.2 Innovation vouchers for SMEs
Grant application POIR.02.03.02-14-0080/18
March 2019, project value: PLN 304 000, European Funds contribution: PLN 258 400


Bridge Alfa
Opracowanie heurystyki i stworzenie narzędzie do rozwiązywania problemów klasy Multi-depot technician routing problem with task stacking.
Take Task S.A. rozwija projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą "TakeTask". Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln PLN, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu uzyskaliśmy we współpracy z Funduszem Simpact ASI Sp. z o.o. realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Inicjatywa 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept.

Go to Brand
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Umowa POIR.03.03.03-14-0067/18-00
luty 2019, wartość projektu: 502 400 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 376 800 PLN

Bony na innowacje dla MŚP
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wniosek o dofinansowanie POIR.02.03.02-14-0080/18
marzec 2019, wartość projektu: 304 000 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 258 400 PLN