Regulamin GfK

REGULAMIN serwisu TAKETASK dla Ankieterów
współpracujących z GfK Polonia

§ 1
Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które
wyraźnie się do niego odwołują, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług
drogą elektroniczną przez GfK Polonia.
2. Organizator – GfK Polonia, ul. Ludna 2, 00 – 406 Warszawa
3. Serwis – serwis internetowy zamieszczony w domenie www.taketask.com, do którego
prawa przysługują Organizatorowi;
4. Ankieter – osoba fizyczna, współpracująca z GfK Polonia, korzystająca z usług serwisu, w
ramach realizowanego dla GfK projektu.
5. Zadanie – wykonanie czynności w ramach realizacji projektów badawczych, zgodnych z
„instrukcją do badania”, przekazaną przez GfK
6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone Ankieterom przez Organizatora z wykorzystaniem
Serwisu, a także Aplikacji;
7. Aplikacja – aplikacja TakeTask możliwa do pobrania na urządzenia mobilne z odpowiednim
systemem obsługującym Aplikację, w tym Android, umożliwiająca wykonywanie Zadań
przez Ankieterów;
8. Konto – dostępne dla danego Ankietera po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w
Serwisie lub Aplikacji, za pośrednictwem którego Ankieter wprowadza i zarządza danymi,
opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym
miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np.
wykonywanie Zadań i przekazywanie dowodów ich wykonania, itp.);
9. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Ankietera w Serwisie przekazany przez GfK
10. Licencja – udzielana Organizatorowi przez Ankietera licencja niewyłączna na całość
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do zrealizowanego przez Ankietera utworu
(utworów) w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim na zasadach
wskazanych w § 6 ust. 8 Regulaminu
11. Dane niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i
międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z
propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie
uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w
ramach Serwisu jest niedozwolone.
2
12. Pliki cookies („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na
dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania
informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań
podejmowanych przez niego w Serwisie.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady:
1. Korzystania z Serwisu, w ramach realizacji zleconych przez GfK projektów
2. Przetwarzania danych osobowych Ankieterów
3. Uczestnictwo w Aplikacji i Serwisie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Ankieter
przed rozpoczęciem korzystania z Usług elektronicznych jest zobowiązany zapoznać
się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Aplikacji lub
Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu
należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
5. Ankieter zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Regulamin jest udostępniony Ankieterowi nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji oraz
przekazany przez GfK w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie.
7. Zakazane jest korzystanie przez Ankietera z Usług elektronicznych w sposób
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Ankietera danych niedozwolonych.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług elektronicznych
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Ankieter powinien dysponować:
1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub
wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
2. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji, Ankieter powinien dysponować
urządzeniem mobilnym z systemem Android, mającym dostęp do sieci Internet oraz
wyposażonym w aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 5Mpix.
3. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Ankieter powinien:
1. pobrać Aplikację na urządzenie mobilne, zainstalować ją i zalogować się na swoje konto.
3
4. Rejestracja, korzystanie z Serwisu oraz pobranie Aplikacji są bezpłatne. Jednakże w
związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez
Ankietera z Aplikacji, w tym w szczególności w celu wykonania Zadania, potwierdzenia jego
wykonania, odbierania od Organizatora i przesyłania do Organizatora wszelkich danych,
operator zapewniający Ankieterowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za
transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów
dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Ankietera w Serwisie.

§ 4
Warunki korzystania z KONTA Ankietera
1. Indywidualnymi cechami Konta są identyfikator i hasło. Ankieter jest odpowiedzialny za
utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Ankietera, GfK nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe z tego tytułu. Po zalogowaniu na Konto
Ankieter powinien zmieniać hasło przypisane do Konta. Jeżeli Ankieter zapomni hasła, GfK
zapewni mechanizmy pozwalające na ustanowienie nowego hasła lub jego odzyskanie.
2. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na
korzystanie przez Ankietera z więcej niż jednego Konta w Serwisie. W szczególności
dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie
nowego Konta.
3. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych
lokalizacyjnych (szerokości i długości geograficznej) oraz pozwalające podmianę zdjęć tj.
wybranie zdjęcia z galerii zamiast robienia zdjęcia bezpośrednio w aplikacji.
4. Każdy Ankieter może mieć tylko jedno Konto. W przypadku posiadania przez Ankietera
więcej niż jednego Konta, GfK upoważniony jest do zablokowania dostępu do Kont.

§ 5
Zadania
1. Ankieter zobowiązany jest wykonać Zadanie w sposób nienaruszający przepisów prawa ani
dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zadania w taki sposób Ankieter
zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zadania.
2. Po wykonaniu Zadania Ankieter przedstawia GfK dowód jego wykonania w postaci
określonej w „instrukcji do badania”. GfK uprawniona jest do zweryfikowania poprawności
wykonania Zadania. W razie uznania, że Zadanie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane w sposób nieprawidłowy, GfK informuje o tym Ankietera, poprzez umieszczenie
stosownej informacji na Koncie Ankietera.
3. Z chwilą wydania utworu, w szczególności zdjęć i innych materiałów przesłanych przez
Ankietera GfK w ramach wykonania Zadania, Ankieter udziela nieodpłatnie GfK licencji
niewyłącznej na całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takiego dzieła lub
4
utworu w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2000.80.904 ze zm.),
zgodnie z jego treścią obowiązującą w chwili zawarcia Umowy. Ankieter wyraża zgodę na
upoważnienie przez GfK osób trzecich do korzystania z utworów objętych niniejszą licencją
w zakresie określonym w licencji (sublicencja).
4. Z chwilą przekazania dzieła przez Ankietera GfK w ramach wykonania Zadania, Ankieter
nieodpłatnie przenosi własność dzieła na GfK.

§ 6
Prawa i obowiązki Ankietera
1. Ankieter powinien powstrzymać się od realizacji Zadania w przypadku, w którym mogłoby
to spowodować naruszenie przez niego przepisów prawa, praw lub dóbr osób trzecich,
zobowiązań umownych Ankietera lub zasad współżycia społecznego i wizerunku GfK.
2. Ankieter zobowiązuje się do należytego i zgodnego z prawem wykonywania Zadań. W
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania, a także w razie
nieodstąpienia przez Ankietera od wykonania Zadania, GfK uprawniona jest do
zastosowania wobec Ankietera sankcji.

§ 7
Reklamacje
1. Ankieter może złożyć reklamację dotyczącą w funkcjonowania
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres GfK wskazany w § 1 pkt 2
Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej pl@gfk.com
3. Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności uzasadniające reklamację
4. Rozpatrzenie reklamacji przez GfK nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia jej złożenia przez Ankietera
5. O rozpatrzeniu reklamacji GfK informuje Ankietera na piśmie lub na adres e-mail Ankietera.

§ 8
Zmiany Regulaminu
1. GfK uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
2. O zmienionym Regulaminie GfK poinformuje w Aplikacji.
3. Ankieter może zrezygnować z wykonania następnego zadania w terminie 3 dni od dnia
poinformowania go o zmianach Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie
następnego dnia po upływie wskazanego wyżej terminu, chyba że GfK wskazał inny,
dłuższy termin wejścia zmian w Regulaminie w życie.
5
4. Do poszczególnych Zadań, zlecanych Ankieterowi do realizacji, mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia przez Ankietera
Zadania.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach dostarczania przez GfK narzędzi i środków niezbędnych do wykonania
projektów badawczych zwanych tutaj Zadań w Aplikacji/Serwisie przetwarzany jest
następujący zakres danych osobowych:
a. Numer ankietera – do stworzenia konta i rozliczalności wykonania Zadania
b. Dane lokalizacyjne urządzenia, za pomocą którego Ankieter wykonuje Zadania – do
potwierdzenia miejsca i poprawności wykonania Zadania.
Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych
udostępnianych przez Ankietera za jego zgodą GfK, nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator w ramach korzystania z Aplikacji może przetwarzać również następujące dane
charakteryzujące sposób korzystania przez Ankietera z Aplikacji:
- oznaczenia identyfikujące Ankietera,
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzystał Ankieter,
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług
elektronicznych,
- informacje o skorzystaniu przez Ankietera z Usług elektronicznych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach podjętej
współpracy przy prowadzeniu projektów badawczych jest GfK Polonia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ludna
2 (00-406) Warszawa („GfK”). Powyższe dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
RODO**, czyli jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora, polegającego na dostarczeniu odpowiednich narzędzi, środków
umożliwiających prowadzenie projektów badawczych, do realizacji których Pani/Pan się
zobowiązała/zobowiązał, a także na zachowaniu odpowiednich standardów jakości świadczonych
przez GfK usług, zgodnych z PKJP (Programem Kontroli i Jakości Pracy Ankieterów). Pani/Pana
dane są przetwarzane w celu realizacji współpracy przy prowadzeniu projektów badawczych,
zwłaszcza na potrzeby utworzenia kont dostępu do Aplikacji, identyfikacji ankietera realizującego
projekt, wymiany zebranych danych. Dane te są również przetwarzane w celu rejestracji i kontroli
zgodności z instrukcjami wykonywanych przez Panią/Pana Zadań. Dane będą przechowywane do 6
miesięcy od momentu zakończenia realizacji projketu. Numer ankieterski przypisany do
6
pojedynczego zadania jest przechowywany do 5 lat. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym i nie będą też poddane automatycznemu przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.
Dane te mogą być przekazywane podmiotom: przetwarzającym dane osobowe na zlecenie GfK (na
podstawie umowy z GfK): dostawcom usług IT, firmom koordynatorskim, moderatorom lub innym
podmiotom w zakresie współpracy w realizacji celu. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 lit. f) RODO**. Administratorowi nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych do wyżej wymienionego celu, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Uczestnictwo w projkecie badawczym realizowanym za pomocą Aplikacji jest
dobrowolny, ale ich brak uniemożliwia przeprowadzenie projketu badawczego za pomocą Aplikacji.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych GfK pod adresem e-mail: iod.pl@gfk.com.
** „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Serwisie na podstawie niniejszego Regulaminu
podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22-07-2019

TAKE TASK SA

About usAwardsWe are hiring!

PRODUCTS

Task ManagementTask Hero

OUR WEBITES

Take Task InternationalTake Task Japan

SoCIAL MEDIA

Hoża 86
00-682 Warsaw 
Poland
Helpdesk:  +48 222 571 083
help@taketask.com
© Copyright 2017 - TakeTask - All Rights Reserved
Terms and Conditions
envelope-omap-markerphonefacebookangellistmenu